×

Badania wstępne, okresowe, kontrolne i końcowe

Badania wstępne, okresowe, kontrolne i końcowe

Badania wstępne, okresowe, kontrolne i końcowe. Czym się różnią i kto powinien się o nie martwić?

Każdy w swoim życiu musiał wziąć udział w badaniach lekarskich, a prawie każdy bydgoszczanin musiał odwiedzić ośrodek medycyny pracy Bydgoszcz w celu przeprowadzenia badań lekarskich przed rozpoczęciem nowej pracy.

Jednak dla niewtajemniczonych opiszemy rodzaje badań, z którymi możecie się spotkać w medycynie pracy.

Zgodnie z art. 229 §1 kodeksu pracy, badaniom wstępnym podlegają osoby przyjęte do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowisko pracy lub pracownicy przenoszeni na stanowisko pracy, na którym występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia. Pracownicy, którzy są ponownie przyjmowani do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę są zwolnieni z obowiązku przeprowadzenia badania wstępnego.

Badania okresowe dotyczą wszystkich pracowników. Częstotliwość ich przeprowadzania oraz zakres jest uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 roku. Jednak lekarz przeprowadzający badania okresowe może zdecydować o skróceniu terminu kolejnego spotkania. Wszystko zależy od stanu zdrowia pracownika i warunków pracy na zajmowanym stanowisku.

Pracownik, któremu zmienia się rodzaj pracy, niż ta określona w umowie o pracę, również powinien zostać skierowany na badania okresowe zgodnie z art. 42 §4 kodeksu pracy.

Szczególnym przypadkiem badań okresowych jest art. 229 §5 pkt 1 kodeksu pracy, który świadczy o badaniu pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających. W tym wypadku należy skierować pracownika na badania lekarskie po zakończeniu pracy i kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami.

Badania kontrolne są obowiązkiem w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni. Celem tych badań jest sprawdzenie, czy pracownik jest zdolny do ponownego prowadzenia pracy na określonym stanowisku. Obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne ciąży na pracodawcy.

Badania końcowe są jedynymi, które są przeprowadzane na wniosek pracownika. Art. 229 §5 pkt 2 kodeksu pracy świadczy o prawie pracownika do złożenia takiego wniosku po tym, jak stosunek pracy uległ rozwiązaniu, a praca polegała na warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.